Hotvibes.com Taisyklės

Norėdami naršyti šioje svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis flirtas.lt (isskirtines pazintys) naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis flirtas.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Išreikšdami sutikimą su flirtas.lt naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų amžiaus.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su flirtas.lt(isskirtines pazintys) taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti flirtas.lt puslapį.

Portalas Flirtas.lt priklauso UAB "Vertex" į.k. 120320756 Baltupio g. 14, Vilnius.
 1. Tapti flirtas.lt Vartotoju ir naudotis visomis flirtas.lt paslaugomis gali tik prisiregistravę vartotojai.
 2. Registruotis flirtas.lt Vartotoju gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. flirtas.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis flirtas.lt(isskirtines pazintys) turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs Vartotojui pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti Vartotojo registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
 3. Vartotojas privalo patvirtinti nurodytus el. pašto, telefono arba „Facebook“ prisijungimo duomenis. Priešingu atveju, jiems draudžiama naudotis pažinčių svetainės paslaugomis.
 4. Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant flirtas.lt ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žala.
 5. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojo sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Vartotojams.
 6. Vartotojas gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Vartotojams pasirinkdamas atitinkamą nustatymą Vartotojo profilio duomenų tvarkymo programoje.
 7. flirtas.lt paslaugų teikėjas neatsako už paties Vartotojo iniciatyva savo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
 8. Už Vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau - prisijungimo duomenų ) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako Vartotojas.
 9. Vartotojas privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti flirtas.lt ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Vartotojui.
 10. flirtas.lt (toliau pažinčių portalas, svetainė arba paslauga) turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo, naudojantis svetainės paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
 11. Registruodamasis portale bei pateikdamas flirtas.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, vartotojas besąlygiškai sutinka, jog portalo paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir (ar) informaciją šiais tikslais:
  1. flirtas.lt paslaugų teikimui – sąlygų sudarymo asmenims susipažinti su jiems patinkančiais kitais asmenimis pagal jų pateiktos asmeninės informacijos visumą, viešai paskelbiant informaciją apie save ir tam naudojantis įmonės teikiamomis paslaugomis bei sutartinių santykių vykdymui;
  2. tiesioginės rinkodaros.
 12. Paslaugų teikėjas tvarko Vartotojo pateikiamus asmens duomenis, todėl tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo paties Vartotojo. Dažniausiai tvarkomi šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka(-os), IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vietas (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, portalo naršymo istorija, šeimyninė padėtis, kreditinės kortelės ir (arba) banko sąskaitos numeris.
 13. Paslaugų teikėjas visą anksčiau paminėtą informaciją, sudarančią Vartotojo asmens duomenis, be Vartotojo sutikimo neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios paslaugos teikimo tikslais. Šiuo metu paslaugos teikimo tikslais duomenys teikiami asmenims, teikiantiems mokėjimo paslaugas, bei asmenims, teikiantiems tarnybinės stoties nuomos paslaugas. Šie asmenys, teikdami savo paslaugas, prieina arba gali prieiti prie kai kurios Vartotojo informacijos. Tačiau paslaugų teikėjas užtikrina, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams ir tik tokios apimties, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
 14. Registruodamasis pažinčių portale Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš flirtas.lt svetainės.
 15. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija Vartotojui gali būti pateikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos Vartotojo portalui pateiktus duomenis. Dažniausiai tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, svetainės naršymo istorija. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš flirtas.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu svetainės paslaugų teikėjo elektroniniu paštu arba pasiskambinus telefonu +37064608218.
 16. Visa Vartotojo registracijos ir naudojimosi pažinčių portalo paslaugomis metu pateikta Vartotojo asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomas 10 metų po to, kai duomenų subjektas pats pašalina savo duomenis arba nuo paskutinės duomenų subjekto aktyvumo dienos portale. Kai Vartotojas pats pašalina duomenis, jie nustatytą laiką saugomi neaktyvioje duomenų bazėje.
 17. Vartotojas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su paslaugų teikėjo tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Paslaugų teikėjas, gavęs Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vartotojo prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Jei Vartotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į paslaugų teikėjas (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Paslaugų teikėjas privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Vartotojas gali skųsti paslaugų teikėjo, kaip duomenų valdytojo ir (ar) tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.
 18. flirtas.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į pažinčių portalą.
 19. Tuo atveju, kai Vartotojo patekimas į pažinčių portalą arba svetainės paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų Vartotojų pareigų pažeidimu, esant rašytiniam Vartotojo prašymui terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos portalo paslaugos arba jų teikimas buvo suvaržytas.
 20. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, flirtas.lt paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus. Vartotojo prašymu terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį buvo atliekami profilaktikos darbai, ir kurį buvo visiškai apribotas svetainės paslaugų teikimas.
 21. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pažinčių portalo teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Vartotojui, atsisakančiam svetainės teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pažinčių portalo paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.
 22. Pažinčių portalas neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis svetainės paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą.
 23. Pažinčių portale Vartotojų patalpinta informacija netampa svetainės nuosavybe.
 24. Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą pažinčių portalui, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
 25. Svetainėje draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
  1. skatintų smurtą, rasinę, etninę, kultūrinę ar kitokio pobūdžio diskriminaciją;
  2. įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
  3. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
  4. pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
  5. pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
  6. pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
 26. Prie draudžiamos veiklos portale priskiriamas pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas, seksualinių paslaugų reklamavimas, taip pat bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su svetainės paslaugų teikėju.
 27. Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado flirtas.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
 28. Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.
 29. Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui.
 30. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.
 31. Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos. Nuotraukos, kuriose pavaizduoti asmenys jaunesni nei 18 metų, bei nuotraukose, kuriose nesimato vartotojo ar jis matosi neaiškiai, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Taip pat negalima kelti ir kelių vienodų nuotraukų.
 32. Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus, jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Vartotojas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja atlyginti žalą, atsiradusią dėl taisyklėms prieštaraujančios veiklos.

Privatumo politika ir slapukų naudojimo principai

Teikdami Flirtas.lt paslaugas ir bendradarbiaudami su klientais vadovaujamės partnerystės principais. Šiais principais vadovaujamės ir tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis bei rūpestingai saugodami Jūsų privatumą. Šiame dokumente pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelė teksto rinkmena, naudojama daugelyje interneto svetainių pakartotiniams vartotojų apsilankymams fiksuoti. Kadangi slapukai yra neveiklioji rinkmena, jų naudojimas yra saugus. Slapukai neplatina virusų ar kitų žalingų programų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog slapukai yra naudojami daugumoje interneto svetainių. flirtas.lt svetainėje naudojamų slapukų pagalba užtikrinamas tinkamas svetainės veikimas ir sudaromos geresnės sąlygos pritaikyti svetainę Jūsų poreikiams. O tai leidžia Jums sėkmingai naudotis svetaine, domintis flirtas.lt paslaugomis bei užsakant norimas paslaugas.

flirtas.lt svetainėje naudojami slapukai:
 • Būtinieji – einamojo apsilankymo informacijos saugojimas,
 • Elgsenos slapukai – lankymo statistikų saugojimas,
 • Funkciniai slapukai – lankytojų pasirinkimų ir nustatymų informacijos saugojimas.

Slapukų naudojimo tikslai:
 • Slapukų išsaugota informacija naudojama įprastinių operacijų bei sveitainės veikimo užtikrinimo, statistinių duomenų rinkimo tikslais, siekiant svetainę tobulinti ir sukurti kuo patogesnes sąlygas svetainės lankytojams ja naudotis.
 • Slapukai taip pat padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi flirtas.lt svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Tokiu būdu svetainę galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums.
 • Jei, lankydamiesi mūsų svetainėje, paprašote, kad su Jumis būtų susisiekta, išsiunčiate mums paklausimą, elektroninį laišką, nurodydami savo vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, mes šiuos duomenis naudojame tik atlikdami Jūsų užsakymą bei suteikdami visą reikiamą informaciją apie mūsų paslaugas.
 • Elgsenos slapukai renka anoniminę informaciją, apie tai, kokiuose puslapiuose lankosi svetainės lankytojai. Jų pagalba sužinome, kokios prekės ir kokia tinklalapio informacija Jus labiausiai domina.
 • Funkciniai slapukai įsimena jūsų naršymo pasirinkimus, todėl apsilankius dar kartą nereikės naujai nustatinėti tų pačių parametrų.


Informuojame, jog iš slapukų gauti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Jokia informacija nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims.

Slapukų atsisakymas:

Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir ištrindami Jūsų naršyklėje įrašytus slapukus. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išjungus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos.

Jei nepageidaujate iš flirtas.lt svetainės gauti slapukų, atidarykite savo naršyklės interneto parinktis, pasirinkite „Slapukų nustatymai“ (angl. Advanced Cookie Settings) ir įtraukite flirtas.lt svetainės adresą į sąrašą svetainių, kurių slapukų nepageidaujate gauti. Taip pat galite nuspręsti ištrinti atskirus slapukus arba visus anksčiau Jūsų naršyklės išsaugotus slapukus.Daugiau informacijos apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, galite sužinoti apsilankę tinklapyje www.aboutcookies.org

Įveskite savo el. paštą ir gausite slaptažodžio pakeitimo nuorodą.

Tūk tūk! Kas ten? "Slapukai"! Tęsdami naršyti svetainėje, jūs sutinkate su mūsų 'slapukų' naudojimu.
X