Hotvibes.com Taisyklės

Norėdami naršyti šioje svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis flirtas.lt (isskirtines pazintys) naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis flirtas.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Išreikšdami sutikimą su flirtas.lt naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų amžiaus.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su flirtas.lt(isskirtines pazintys) taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti flirtas.lt puslapį.

Portalas Flirtas.lt priklauso UAB "Vertex" į.k. 120320756 Baltupio g. 14, Vilnius.

 1. Tapti hotvibes.com Vartotoju ir naudotis visomis hotvibes.com paslaugomis gali tik prisiregistravę vartotojai.
 2. Registruotis hotvibes.com Vartotoju gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. hotvibes.com turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis hotvibes.com(isskirtines pazintys) turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs Vartotojui pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti Vartotojo registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
 3. Vartotojas privalo patvirtinti nurodytus el. pašto, telefono arba „Facebook“ prisijungimo duomenis. Priešingu atveju, jiems draudžiama naudotis pažinčių svetainės paslaugomis.
 4. Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant hotvibes.com ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žala.
 5. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojo sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Vartotojams.
 6. Vartotojas gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Vartotojams pasirinkdamas atitinkamą nustatymą Vartotojo profilio duomenų tvarkymo programoje.
 7. hotvibes.com paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
 8. Už Vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau - prisijungimo duomenų ) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako Vartotojas.
 9. Vartotojas privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti hotvibes.com ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Vartotojui.
 10. flirtas.lt (toliau pažinčių portalas, svetainė arba paslauga) turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo, naudojantis svetainės paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
 11. Registruodamasis portale bei pateikdamas flirtas.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, vartotojas besąlygiškai sutinka, jog portalas paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir (ar) informaciją portalo teikiamų paslaugų reklamos ir statistikos tikslais.
 12. Registruodamasis pažinčių portale Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš flirtas.lt svetainės.
 13. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija Vartotojui gali būti pateikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos Vartotojo portalui pateiktus kontaktinius duomenis. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš flirtas.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu svetainės paslaugų teikėjo elektroniniu paštu arba pasiskambinus telefonu +37064608218.
 14. Visa Vartotojo registracijos ir naudojimosi pažinčių portalo paslaugomis metu pateikta Vartotojo asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomas 6 mėnesius nuo paskutinės Vartotojo prisijungimo prie portalo dienos.
 15. flirtas.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į pažinčių portalą.
 16. Tuo atveju, kai Vartotojo patekimas į pažinčių portalą arba svetainės paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų Vartotojų pareigų pažeidimu, esant rašytiniam Vartotojo prašymui terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos portalo paslaugos arba jų teikimas buvo suvaržytas.
 17. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, flirtas.lt paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus. Vartotojo prašymu terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį buvo atliekami profilaktikos darbai, ir kurį buvo visiškai apribotas svetainės paslaugų teikimas.
 18. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pažinčių portalo teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Vartotojui, atsisakančiam svetainės teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pažinčių portalo paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.
 19. Pažinčių portalas neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis svetainės paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą.
 20. Pažinčių portale Vartotojų patalpinta informacija netampa svetainės nuosavybe.
 21. Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą pažinčių portalui, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
 22. Svetainėje draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
  21.1 skatintų rasinę, etninę ar kultūrinę diskriminaciją;
  21.2 įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
  21.3 pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
  21.4 pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
  21.5 pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
  21.6 pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
 23. Prie draudžiamos veiklos portale priskiriamas pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas, seksualinių paslaugų reklamavimas, taip pat bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su svetainės paslaugų teikėju.
 24. Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado flirtas.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
 25. Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.
 26. Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui.
 27. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.
 28. Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos. Nuotraukos, kuriose pavaizduoti asmenys jaunesni nei 18 metų, bei nuotraukose, kuriose nesimato vartotojo ar jis matosi neaiškiai, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Taip pat negalima kelti ir kelių vienodų nuotraukų.
 29. Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamos ikiteisminio tyrimo institucijoms.

  Vartotojas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja atlyginti žalą, atsiradusią dėl taisyklėms prieštaraujančios veiklos.

Įveskite savo el. paštą ir gausite slaptažodžio pakeitimo nuorodą.

Tūk tūk! Kas ten? "Slapukai"! Tęsdami naršyti svetainėje, jūs sutinkate su mūsų "slapukų" naudojimu.