Hotvibes.com Villkor

När du surfar på den här webbplatsen eller använder dig av tjänster eller innehåll som härrör från hotvibes.com (vuxendejting) är du ålagd att uppfylla nedanstående villkor. Genom att samtycka till villkoren lovar du samtidigt att du kommer att uppfylla dem. På den här hemsidan finns erotiskt och annat material som kan ha en negativ inverkan på personer under 18 år. Det är därför ej tillåtet för personer under 18 år att registrera sig på denna hemsida. Genom att samtycka till villkoren för hotvibes.com verifierar du samtidigt att du är minst 18 år.

Personer under 18 år eller personer som inte samtycker till villkoren måste omedelbart avbryta registreringen och lämna hemsidan.

 1. Endast de som registrerat sig kan bli användare på hotvibes.com och utnyttja alla hotvibes.com tjänster.
 2. Endast personer över 18 år som har angivit korrekt och detaljerad information om sig själva kan registrera sig. Det är otillåtet att registrera sig i annans namn. hotvibes.com innehar rätten att avgöra om de uppgifter en medlem har angivit är korrekta och tillräckligt detaljerade. Om en användare uppger felaktig eller ej tillräckligt detaljerad information om sig själv äger hotvibes.com rätten att utan förvarning avlägsna användaren från listan över registrerade medlemmar och (eller) vidta andra åtgärder.
 3. Användare som har uppgivit felaktiga personuppgifter ansvarar själva för de konsekvenser detta medför eller kan komma att medföra, inklusive skador som åsamkats hotvibes.com och/eller andra användare genom att uppge felaktiga personuppgifter.
 4. Användarprofilen skapas utifrån de av användaren uppgivna personuppgifterna. Informationen i profilen som skapats av användaren är synlig och tillgänglig för andra användare.
 5. Användaren kan begränsa den information i profilen som ska vara synlig för andra användare genom att välja rätt inställning i sin profil.
 6. hotvibes.com är ej ansvarig för den information som finns uppgiven i användarprofilerna och ej heller ansvarig att avslöja innehållet i användarprofiler för andra användare eller för tredjepart.
 7. Användaren ansvarar själv för att användarnamn och lösenord (inloggningsuppgifter) hålls hemliga.
 8. Användaren måste tillse att inloggningsuppgifterna hemlighålls. Det är ej tillåtet att sprida inloggningsuppgifter till tredjepart. Om inloggningsuppgifter av någon anledning har kommit tredjepart till gagn måste användaren omedelbart informera hotvibes.com om detta och ändra inloggningsuppgifter så att de ej kan brukas av tredjepart. Användaren ansvarar för tredjeparts agerande i de fall detta har skett med hjälp av användarens inloggningsuppgifter och användaren bär själv det fulla ansvaret för konsekvenser som uppkommit i fall då tredjeman brukat användarens inloggningsuppgifter.
 9. hotvibes.com äger rätten att utan förvarning begränsa eller helt blockera tillgången till den information som användaren har uppgivit.
 10. När användaren registerar sig med sina personuppgifter på hotvibes.com samtycker denna till att hotvibes.com utan förbehåll äger rätten att granska användarens verksamhet i portalen samt att insamla statistik om användaren.
 11. Genom att registrera sig på hotvibes.com och godkänna villkoren samtycker användaren till att denna kommer att erhålla en obegränsad mängd reklam och annan information från hotvibes.com.
 12. Reklam och annan typ av information kan komma att adresseras till användaren genom bruk av användarens kontaktinformation. Användaren kan begära att hotvibes.com slutar skicka ut information. För att göra det kan användaren antingen kontakta hotvibes.com via e-post på den e-postadress som finns uppgiven under "kontakta oss" eller genom att ringa +370 699 39535.
 13. Personuppgifter och annan information som användaren har uppgivit i samband med registreringen kommer att sparas i sex månader från det senaste inloggningstillfället.
 14. hotvibes.com äger rätten att utan förvarning spärra eller sluta erbjuda tjänsten för en användare. hotvibes.com har också rätt att utan förvarning ändra tjänstens innehåll samt villkoren för användandet av tjänsten. hotvibes.com har rätt att begränsa eller spärra användaren från att logga in på hotvibes.com.
 15. I de fall en användare har påförts begränsningar eller blivit blockerad på hotvibes.com eller om hotvibes.com av andra orsaker inte varit tillgänglig för användaren av skäl orelaterade till villkorsbrott kommer sådan tjänst användaren betalat för att förlängas med lika lång tid som tjänsten varit otillgänglig eller åtkomsten till tjänsten varit begränsad. För att erhålla förlängning av tjänsten för den tid tjänsten varit otillgänglig fordras en skriftlig begäran om förlängning.
 16. hotvibes.com kommer att underrätta användaren om underhållsarbete som innebär att åtkomsten till hotvibes.com är begränsad samma dag som underhållsarbetet utförs. För att erhålla förlängning av en betaltjänst för den tid tjänsten varit otillgänglig på grund av underhållsarbete fordras en skriftlig begäran om förlängning.
 17. Användaren har, genom att avregistrera sig, möjlighet att avbryta tjänster tillhandahållna av hotvibes.com. Användare som på eget initiativ avregisterar sig erhåller ingen kompensation från hotvibes.com för eventuella betaltjänster.
 18. hotvibes.com tar inget ansvar för skador eller uteblivna inkomster som har uppkommit på grund av handlingar där användaren eller tredjepart har använt sig av hotvibes.com.
 19. Rättigheterna för den information som en användare har uppgivit på hotvibes.com ägs ej av hotvibes.com.
 20. Användaren måste avstå från handlingar som åsamkar eller kan komma att åsamka skador på hotvibes.com, andra användare eller tredjepart.
 21. På hemsidan hotvibes.com är verksamet som är förbjuden enligt litausik eller internationell lag otillåten. Sådan verksamhet inkluderar nedanstående verksamheter samt annan verksamhet här ej omnämnd:
  1.verksamhet som kan bidra till diskriminering med avseende på kön, ras, etnicitet och kultur;
  2.ärekränkande verksamhet eller verksamhet som kan leda till att någons anseende tar skada eller som får någon att framstå i dålig dager och dylikt;
  3.verksamhet som kränker individens rätt till privatliv;
  4.verksamhet som kan skada eller hota individens liv, hälsa, eller ägodelar;
  5.verksamhet som kränker upphovsrätten;
  6.verksamhet som ej respekterar litauisk lag, EU-lagar, internationella avtal och överenskommelser samt alla områden som dessa innefattar.
 22. Ej tillåten verksamhet på hotvibes.com(vuxendejting) inkluderar spridning och marknadsföring av porr samt utannonsering av sexuella tjänster och publicering av reklam på hemsidan utan att först konsultera hotvibes.com.
 23. Anvädaren måste kompensera för alla skador som denna har åsamkat hotvibes.com, andra användare eller tredjepart i samband med användandet av tjänster på hotvibes.com.
 24. Användare som bedriver otillåten verksamhet på hotvibes.com (vuxendejting) kommer att få sin användarprofil raderad och information som bryter mot lagen kommer att tas bort. Sådan information kan komma att överföras till rättslig instans.
 25. En person som har observerat otillåten verksamhet eller information på hotvibes.com måste omedelbart informera hotvibes.com om detta.
 26. Åtal kan komma att väckas mot dem som bedriver otillåten verksamet eller laddar upp otillåtet material på hotvibes.com (vuxendejting). hotvibes.com anmäler lagbrott till rättslig instans.

Lägg in din e-post och du kommer att få en länk till lösenordsbyte

Knock knock! Who's there? "Cookies"! By continuing to browse this website you agree to our 'cookie' policies. Jag godkänner